GOPASS

DOKUMENTY

Všeobecne obchodné podmienky programu GOPASS

Všeobecne obchodné podmienky_platné od 25. 5. 2018

 Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

Všeobecne obchodné podmienky_platné od 1. 11. 2018

 Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

 

Obchodné podmienky Šikovná sezónka

Obchodné podmienky Šikovná sezónka 2018/2019_platné od 25.05.2018 do 20.08.2018

 Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

Obchodné podmienky Šikovná sezónka 2018/2019_platné od 21.08.2018

 Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

Obchodné podmienky Šikovná sezónka 2_2018/2019_platné od 01.09.2018

Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

Obchodné podmienky Šikovná sezónka 3 _ 2018_2019_platné od 1.10.2018

Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

 

Obchodné podmienky Sezónny skipass TMR+Špindl+Szczyrk platné od 1. 11. 2018

Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

 

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV Z WEB PROSTREDIA A COOKIES

Stiahnite si kompletné znenie vo formáte PDF

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@tmr.sk.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PROGRAMU GOPASS

Demänovská Dolina dňa 25.05.2018

1. Preambula

1.1.      Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62/L (ďalej len „TMRa.s.“).

1.2.      Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS (ďalej len „VOP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom a TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, najmä podmienky pri vydávaní kariet GOPASS, ich používanie, podmienky nákupu tovarov a služieb v internetovom obchode programu GOPASS, spôsob získavania vernostných bodov a spôsob ich následného využitia na rôzne výhody v rámci internetového obchodu programu GOPASS a v prevádzkach a zariadeniach prevádzkovaných TMR, a.s. a Obchodnými partnermi TMR, a.s..

1.3.      Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS upravujú tiež vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade internetového obchodu na www.gopass.sk medzi TMR, a.s. ako predávajúcim a členom programu ako kupujúcim, v prípade internetového obchodu na www.gopass.cz medzi MELIDA, a.s. ako predávajúcim a členom programu ako kupujúcim a v prípade internetového obchodu na www.gopass.pl medzi SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.Ako predávajúcim a členom programu ako kupujúcim.

1.4.      Cieľom programu GOPASS je poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov prevádzok a zariadení prevádzkovaných TMR, a.s., ktorí ich budú môcť využívať podľa vlastného uváženia v internetovom obchode programu GOPASS, v prevádzkach TMR, a.s. ako aj u Obchodných partnerov TMR, a.s..

1.5.      Program GOPASS je založený na princípe zbierania vernostných bodov za nákup tovarov alebo služieb. Vernostné body môže člen programu následne využívať podľa vlastného uváženia v súlade s VOP. Technickým nosičom a plnohodnotným autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého člen programu zbiera vernostné body a uplatňuje zľavy a vernostné body vo vybraných a označených prevádzkach a zariadeniach TMR, a.s. a v prevádzkach a zariadeniach Obchodných partnerov TMR, a.s. je karta GOPASS.

1.6.      Obchodné akceptačné miesta, v ktorých člen programu môžu uplatniť, resp. využiť výhody, zľavy a služby získané členstvom v programe GOPASS ako aj získať vernostné body sú označené symbolom GOPASS, prípadne inými symbolmi. Zoznam akceptačných miest zverejňuje TMR, a.s.  na internetovej stránke www.gopass.skwww.gopass.cz /www.gopass.pl.

1.7.      Zoznam aktuálnych zliav, výhod a služieb vrátane podmienok ich uplatnenia je k dispozícii na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka zliav a výhod zverejnená na internetovej stránke www.gopass.sk//www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.8.      Nákup tovarov a služieb v internetovom obchode programu GOPASS, vrátane nákupu vybraných tovarov a služieb prostredníctvom zakúpeného Kreditu (cez Kredit len na www.gopass.sk) môže využívať výlučne riadny člen programu. Čerpať zľavy, výhody a služby zverejnené na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a uplatňovať vernostné body v rámci prevádzok a zariadení TMR, a.s. a v prevádzkach a zariadeniach Obchodných partnerov TMR, a.s. je oprávnený člen programu GOPASS (riadny/čiastočný), ktorý je držiteľ Karty GOPASS.  

1.9.      Obchodným partnerom TMR, a.s. pre účely VOP  je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je v osobitnom zmluvnom vzťahu s TMR, a.s. ako prevádzkovateľom programu GOPASS a ktorá je spôsobilá v súlade s príslušnými právnymi predpismi dodávať členom programu tovary alebo služby a poskytovať zľavy ( ďalej len „Obchodný partner TMR, a.s.“) .

1.10.    Obchodný partner TMR, a.s.: MELIDA, a.s., so sídlom Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 24166511,  zapísaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175, EUROCOM Investment, s.r.o., so sídlom 034 83 Bešeňová 136, Slovenská republika, IČO: 35 756 985, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14558/L, Snowparadise a.s., so sídlom Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 760 048, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5676/B a Hurricane Factory Tatralandia s.r.o., so sídlom Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 942 498, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69599/B, SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, so sídlom: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko, IČO/Regon: 072818322, zapísaný v Krajowy register sadowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białej, Číslo KRS: 0000140818 ( ďalej len „ SON“) a SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, so sídlom ul. PLAC ATRAKCJI, nr 1, lok. ---, CHORZÓW, 41-501, Poľsko, IČO/Regon:243516267, zapísaný v SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, číslo KRS :0000499958 ( ďalej len „ SWM“)  

1.11.    Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS sa v celom rozsahu vzťahujú  na Obchodných partnerov TMR, a.s.

 

2. Členstvo v programe GOPASS, Karta GOPASS a internetový obchod GOPASS

2.1.      Členom programu GOPASS sa môže stať  fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa ďalej uvedené podmienky pre členstvo v programe GOPASS. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo v programe GOPASS. Členom programu GOPASS sa nemôže stať právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba podnikateľ.

2.2.      Podmienkou vzniku členstva v programe GOPASS je spôsobilosť na právne úkony zákazníka.

2.3.      Členstvo v programe GOPASS môže byť čiastočné alebo riadne.

2.4.      Čiastočné členstvo v programe GOPASS vzniká:

2.4.1    vyplnením a podpísaním formulára na členstvo v programe GOPASS  :

a.   v ubytovacom zariadení TMR, a.s.;

b.   v ubytovacom zariadení, ktoré je v zmluvnom vzťahu s TMR, a.s., s REGIONOM LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu a s Klastrom Liptov ;

c.    v infocentrách TMR, a.s. a Obchodných partnerov TMR, a.s. 

d.   v sieti obchodov TATRY  MOTION prevádzkovaných TMR, a.s. a v sieti obchodov ŠPINDL MOTION  prevádzkovaných MELIDA, a.s.

e.    v  pokladniach prevádzkovaných TMR, a.s. a v pokladniach Obchodných  partnera TMR, a.s. ( MELIDA, a.s. EUROCOM Investment, s.r.o., SON a SWM,)  

2.4.2       zaslaním registračnej textovej správy ( SMS) obsahujúcej číslo nezaregistrovanej karty GOPASS

2.5       Riadne členstvo v programe GOPASS vzniká:

2.5.1   vyplnením registračného formulára zverejneného na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a zároveň vyjadrením súhlasu s VOP, so spracovaním osobných údajov  a so zasielaním obchodných ponúk TMR, a.s.  a Obchodných partnerov TMR, a.s.  alebo

2.5.2   dokončením registrácie na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl  po obdržaní tzv. pozývacieho emailu, v prípade registrácie  podľa bodu 2.4.1 a 2.4.2 VOP a zároveň vyjadrením súhlasu s VOP, so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných ponúk TMR, a.s.  a Obchodných partnerov TMR, a.s. alebo

2.5.3   dokončením registrácie na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl  pri prvom nákupe tovaru alebo služby v rámci internetového obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl bez zakúpenia karty GOOPASS a zároveň vyjadrením súhlasu s VOP, so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných ponúk TMR, a.s. a Obchodných partnerov TMR, a .s. .

2.6       Člen programu, ktorého členstvo je čiastočné  je oprávnený čerpať zľavy, výhody,  služby a uplatňovať vernostné body programu GOPASS, nie je však oprávnený využívať internetový obchod programu GOPASS .

2.7       Riadny člen programu GOPASS je oprávnený čerpať zľavy, výhody,  služby a uplatňovať vernostné body programu GOPASS a využívať internetový obchod programu GOPASS, výlučne prostredníctvom platnej karty GOPASS, ktorá sa vydáva pre každého člena programu GOPASS s jedinečným číslom a je neprenosná. Kartu GOPASS je oprávnený využívať výlučne člen programu, na meno ktorého bola karta vydaná.

2.8       Karta GOPASS – registrácia na www.gopass.sk a v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných TMR- sa vydáva v nasledovných  typoch:

2.8.1   Karta GOPASS – SKIDATA bez registrácia je kartou, ktorú zákazník získava s kúpou lyžiarskeho lístka v pokladniach v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných TMR, a.s. v podobe bezkontaktnej čipovej karty. Zákazník neplatí za tento typ karty  zálohu. Zákazník je povinný uhradiť náklady na poštové za doručenie bezkontaktnej čipovej karty v sume 2,- EUR/zásielka. Na základe tejto karty sa zákazník nestáva ešte členom programu GOPASS alebo už môže zbierať vernostné body. Podmienkou zachovania nazbieraných vernostných bodov je registrácia zákazníka v programe GOPASS a to do 04.00 hod. rannej dňa nasledujúceho po dni zakúpenia lyžiarskeho lístka, ktorý je nahratý do čipu na karte GOPASS. V prípade , ak zákazník do časového limitu nevykoná registráciu v programe GOPASS nazbierané vernostné body sa rušia,  

2.8.2   Karta GOPASS - SKIDATA s menom zákazníka, vydáva sa riadnym členom programu GOPASS, ktorý sa zaregistrovali na www.gopass.sk a  je identifikačnou kartou programu GOPASS obsahujúca bezkontaktný čip s možnosťou nahratia skipassu platného vo všetkých lyžiarskych strediskách prevádzkovaných TMR, a.s.,  priamo  do čipu. V prípade vybraných viacdňových skipasov / aquapasu je na konte GOPASS zobrazená aj  fotografia zákazníka. Karta sa vydáva v podobe bezkontaktnej čipovej karty. Karta vždy obsahuje identifikačné číslo zákazníka do programu GOPASS a čiarový kód. Karta je určená pre autorizáciu členov programu. Kartu GOPASS si môže zákazník zakúpiť výlučne v internetovom obchode programu GOPASS prostredníctvom internetovej stránky www.gopass.sk. Zákazník neplatí za kartu GOPASS zálohu. Zákazník je povinný uhradiť náklady na poštové za doručenie bezkontaktnej čipovej karty v sume 2,- EUR/zásielka.

2.8.3   Karta GOPASS – SKIDATA bez mena zákazníka je identifikačnou kartou programu GOPASS, ktorú zákazník obrdží pri registrácii čiastočného členstva podľa bodu 2.4.1 VOP. Karta vždy obsahuje identifikačné číslo zákazníka do  programu GOPASS a čiarový kód. Karta sa vydáva  v podobe bezkontaktnej čipovej karty. V prípade, ak zákazník  zrealizuje registrácie  na internetovej stránke www.gopass.sk a stane sa riadnym členom programu GOPASS všetky nazbierané a nevyužité body z karty GOPASS bez mena zostávajú  zákazníkovi  po registrácií na www.gopass.sk automaticky zachované .

2.8.4   SMS karta GOPASS je identifikačnou kartou programu GOPASS,  ktorú zákazník obdrží pri registrácii čiastočného členstva podľa bodu 2.4.2 VOP. SMS karta GOPASS vždy obsahuje jedinečné identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čiarový kód a vydáva sa v papierovej podobe.  SMS karta  je určená pre autorizáciu členov program. V prípade, ak zákazník  zrealizuje registrácie  na internetovej stránke www.gopass.sk a stane sa riadnym členom programu GOPASS,  všetky nazbierané a nevyužité body z SMS karty GOPASS zostávajú  zákazníkovi  po registrácií na www.gopass.sk automaticky zachované .

2.8.5   Karta GOPASS bez mena zákazníka je identifikačnou kartou programu GOPASS, ktorú zákazník obdrží pri registrácii čiastočného členstva podľa bodu 2.4.1 , písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do  programu GOPASS a čiarový kód. Karta sa vydáva  v podobe bezkontaktnej čipovej karty. V prípade, ak zákazník  zrealizuje registrácie  na internetovej stránke www.gopass.sk/ www.gopass.cz / www.gopass.pl a stane sa riadnym členom programu GOPASS všetky nazbierané a nevyužité body z karty GOPASS bez mena zostávajú  zákazníkovi  po registrácií na www.gopass.sk/ www.gopass.cz / www.gopass.pl automaticky zachované .

2.9       Člen programu GOPASS, ktorý vykonal registráciu na www.gopass.sk/ www.gopass.cz / www.gopass.pl a zrealizoval prvý nákup podľa bodu 2.5.3 obdrží na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii tzv. boarding pass s jedinečným čiarovým kódom, prostredníctvom ktorého  môže člen programu GOPASS zbierať vernostné body a uplatňovať vernostné body v rámci prevádzok a zariadení TMR, a.s. a v prevádzkach a zariadeniach  Obchodných partnerov TMR, a.s. s výnimkou vybraných produktov.

2.10     Člen programu GOPASS, ktorý do 30.11.2017 zaplatil zálohu za čipovú kartu vo výške 2,- EUR, môže požiadať o vrátenie zaplatenej zálohy formou vyplnenia žiadosti o vrátenie zálohy a súčasne odovzdaním čipovej karty v infocentrách v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných TMR, a.s. .  

3. Internetový obchod programu GOPASS

3.1       Objednanie tovaru/služby: Nákup všetkých  služieb/tovarov ponúkaných v internetovom obchode programu GOPASS sa realizuje prostredníctvom objednávky s povinnosťou zaplatiť cenu. Objednávky sa považujú za záväzné okamihom ich potvrdenia zo strany TMR, a.s./MELIDA, a.s./SON, formou zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na  e-mailovú na adresu člen programu zadanú pri registrácií.

3.2       Zaplatenie kúpnej ceny  objednanej služby/tovaru  riadny člen programu GOPASS realizuje:

3.2.1   na www.gopass.sk finančnými prostriedkami a to pomocou služieb TrustPay, CardPay/ComfortPay, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIŤ CEZ INTERNET BANKING", alebo "ZAPLATIŤ KARTOU" , platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a v prípade nákupu „ Oblečenia a doplnkov “ aj platbou na dobierku

3.2.2   na www.gopass.sk finančnými prostriedkami zo zakúpeného Kreditu podľa článku 6 VOP, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIŤ KREDITOM“, člen programu má možnosť voľby zaplatenia celej kúpnej ceny z Kreditu alebo len čiastočné zaplatenie kúpnej ceny z Kreditu, zvolená výška kúpnej ceny bude stiahnutá z Kreditu. Člen programu môže využívať tento spôsob úhrady len do výšky aktuálneho zostatku svojho Kreditu.

3.2.3   na www.gopass.cz finančnými prostriedkami a to pomocou služieb Pay U, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIT PŔEZ INTERNET BANKING", alebo "ZAPLATIT KARTOU" , platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a bude poukázaná v prospech bankového účtu Obchodného partnera TMR, a.s., t.j. spoločnosti MELIDA, a.s., Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČO: 241 66 511

3.2.4   na www.gopass.pl finančnými prostriedkami a to pomocou služieb Pay U, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIT PŔEZ INTERNET BANKING", alebo "ZAPLATIT KARTOU" , platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a bude poukázaná v prospech bankového účtu Obchodného partnera TMR, a.s., t.j. spoločnosti SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, so sídlom: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko,

3.2.5   na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl vernostnými bodmi programu GOPASS, pri vybraných produktoch/službách, kliknutím na tlačidlo,, AKTIVOVAŤ ZAPLATIŤ BODMI“, vernostné body z konta člena programu GOPASS budú odrátané v okamihu platby.

3.2.6    na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl kombináciou finančných prostriedkov a vernostných bodov programu GOPASS, pri vybraných produktoch/službách, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIŤ CEZ INTERNET BANKING", alebo "ZAPLATIŤ KARTOU",  platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a vernostné body z konta člena programu GOPASS budú odrátané v okamihu platby. 

3.2.7    na www.gopass.sk/www.gopass.cz  vernostnými bodmi programu MAGNUS, pri vybraných produktoch/službách, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIŤ MAGNUS BODMI a vernostné body z konta programu MANGUS  budú odrátané v okamihu platby

3.3       Po zrealizovaní úhrady niektorým zo spôsobom podľa bodu 3.1. VOP člen programu GOPASS následne obdrží na  e-mailovú na adresu zadanú pri registrácií potvrdenie o prijatí a zaplatení objednávky  s uvedením druhu a charakteru objednanej služby/tovaru,  doby dodania alebo poskytnutia služby , dĺžke trvania  zmluvy a  daňový doklad.

3.4       V prípade platby na dobierku kúpnu cenu uhrádza člen programu GOPASS v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

3.5       Dodanie tovaru/služby, v prípade nákupu na www.gopass.sk:

3.5.1   Platba vopred: Tovar sa zasiela členovi programu GOPASS prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.  formou listu/balíka, prípadne kuriérom za príplatok. Osobné vyzdvihnutie tovaru nie je možné. Prepravné prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.  uhrádza  člen programu. Balné a prepravné je v sume 4,-EUR. Pri kúpe Karty GOPASS náklady na jej dodanie členovi programu GOPASS uhrádza TMR, a.s.. V prípade kúpy skipasov alebo vstupov do  zariadení TMR, a.s. a zariadení  Obchodných partnerov TMR, a.s. sú tieto uložené riadnemu členovi programu GOPASS na jeho Konto GOPASS a riadny člen programu GOPASS ich môže čerpať výlučne prostredníctvom Karty GOPASS vydanej v podobe bezkontaktnej čipovej karty. TMR, a.s. nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinenej doručovateľom.

3.5.2   Platba dobierkou: Tovar sa zasiela členovi programu GOPASS na dodaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.  formou listovej/balíkovej dobierky. Prepravné prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.  uhrádza člen programu GOPASS. Balné a prepravné je v sume 4,-EUR.  TMR, a.s. nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinenej doručovateľom.

3.6       Dodacie lehoty v prípade nákupu na www.gopass.sk : Štandardná dodacia lehota tovaru je do 15 dní od potvrdenia objednávky. V prípade zakúpenia skipasov alebo vstupov do zariadení TMR, a.s. a zariadení  Obchodných partnerov TMR, a.s., tieto sú uložené členovi programu GOPASS v deň vykonania platby na jeho Konto GOPASS a člen programu GOPASS ich môže čerpať v deň vykonania platby a to výlučne s platnou Kartou GOPASS. TMR, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, a.s. a za členom programu GOPASS nesprávne uvedenú doručovaciu adresu. TMR, a.s. doručí spolu s tovarom členovi programu GOPASS daňový doklad ( faktúru), ktorá je súčasne dodacím listom a potvrdením objednávky tovaru.

3.7       Cena tovaru/služby v prípade nákupu na www.gopass.sk : Všetky služby a tovar ponúkané v internetovom obchode programu GOPASS  majú uvedenú aktuálnu kúpnu cenu, ktorá je platná v okamihu zaslania objednávky  členom programu GOPASS . Všetky kúpne ceny sú vrátane DPH. Pri vybraných produktoch alebo službách sú zverejnené kúpne ceny obmedzené časovo (dĺžka trvania ponúk). Akékoľvek zľavy poskytované čelnom programu GOPASS nie je možné navzájom kombinovať. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dodanie a dopravu objednaného tovaru. Kú kúpnej cene budú pripočítané náklady na balné a prepravné v sume 4,-EUR.

3.8       Odstúpenie od zmluvy v prípade nákupu na www.gopass.sk :

 

3.8.1   Vstup do aquaparku

a)   v prípade kúpy akéhokoľvek z ponúkaných vstupov do aquaparku Tatralandia, Liptovský Mikuláš a/alebo do aquaparku BEŠEŇOVÁ, Bešeňová v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk  je vylúčená aplikácia ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odstúpení od zmluvy.

b) V prípade, že člen programu GOPASS nevyužije z dôvodu na svoje strane zakúpený vstup do aquaparku BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, a/alebo aquaparku Tatralanida,  TMR, a.s. neposkytuje z tohto dôvodu členovi programu GOPASS žiadnu finančnú náhradu ani náhradné plnenie.

3.8.2   Lanovky/skipas/Lomnický štít:

a)   v prípade kúpy akéhokoľvek z ponúkaných skipasov/ lístkov na lanové dráhy do ktoréhokoľvek z ponúkaných stredísk v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk sa na uzatvorenú zmluvu nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b) v prípade kúpy iného ako viacdňového skipasu/lístka na lanové dráhy a/alebo permanentky a/alebo fresh track je člen programu GOPASS oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu ( s výnimkou viacdňových skipasov/lístkov na lanové dráhy a/alebo permanentky a/alebo fresh track) je možné od okamihu uzatvorenia zmluvy do 23:55 hod. dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom mali byť služby zakúpené na základe skipasu/lístka na lanové dráhy poskytnuté . Odstúpenie od zmluvy sa vykoná kliknutím na tlačidlo „ STORNO ZA KREDIT“. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu, bude kúpna cena za skipas/lístok na lanové dráhy zaplatená členom programu GOPASS ponížená o administratívny poplatok vo výške 1,- EUR a následne preúčtovaná na KREDIT člena programu , prostredníctvom ktorého môže realizovať úhradu nákupu tovarov a služieb v internetovom obchode programu GOPASS na stránke www.gopass.sk a/alebo úhradu tovarov a služieb vo vybraných prevádzkach a zariadeniach prevádzkovaných TMR, a.s.

c)   V prípade, že člen programu GOPASS nevyužije z dôvodu na svoje strane zakúpený skipas/lístok na lanovú dráhu, TMR, a.s. neposkytuje z tohto dôvodu členovi programu GOPASS žiadnu finančnú náhradu ani náhradné plnenie.

3.8.3   Podujatia/zážitky:

a)   v prípade kúpy akejkoľvek z ponúkaných vstupeniek na podujatie/zážitok v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk  je vylúčená aplikácia ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odstúpení od zmluvy .

b) člen programu GOPASS je oprávnený odstúpiť od zmluvy od okamihu uzatvorenia zmluvy do 23:55 hod. dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom malo byť podujatie a/alebo zážitok poskytnutý. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná kliknutím na tlačidlo „STORNO ZA KREDIT“. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu, bude kúpna cena za vstupenku zaplatená členom programu GOPASS ponížená o administratívny poplatok vo výške 1,- EUR a následne preúčtovaná na KREDIT člena programu , prostredníctvom ktorého môže realizovať úhradu nákupu tovarov a služieb v internetovom obchode programu GOPASS na stránke www.gopass.sk a/alebo úhradu tovarov a služieb vo vybraných prevádzkach a zariadeniach prevádzkovaných TMR, a.s.

c)   V prípade, že člen programu nevyužije z dôvodu na svoje strane zakúpenú vstupenku na podujatie/zážitok, TMR, a.s. neposkytuje z tohto dôvodu členovi programu GOPASS žiadnu finančnú náhradu ani náhradné plnenie. V prípade zrušenia podujatia bude člen programu GOPASS o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.gopass.sk, spolu s postupom vrátenia zaplateného vstupného.

3.8.4  Hurricane factory: člen programu GOPASS, ktorý si zakúpil v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk   akýkoľvek z ponúkaných vstupov do Hurricane Factory, Liptovský Mikuláš  je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, ak už nenastalo plnenie zo zmluvného vzťahu.

3.8.5  Ubytovanie: člen programu GOPASS, ktorý si zakúpil v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk ubytovacie služby v ponúkaných hoteloch   nie je okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že člen programu GOPASS nevyužije z dôvodu na svoje strane zakúpené ubytovacie služby, TMR, a.s. neposkytuje z tohto dôvodu členovi programu GOPASS žiadnu finančnú náhradu ani náhradné plnenie.

3.8.6  Oblečenie a doplnky,: člen programu, ktorý si zakúpil v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk akýkoľvek z ponúkaných produktov z aktuálneho katalógu  je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru v zmysle § 7 ods. 1   zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru členom programu GOPASS alebo ním určenej tretej osoby , s výnimkou dopravcu, alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodáva oddelene, keď člen programu GOPASS alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Člen programu GOPASS môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.8.7     Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 3.8.6 VOP člen programu GOPASS /spotrebiteľ informuje TMR, a.s. o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na adresu: Tatry mountain resorts, a.s Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na dostúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné zaslať aj elektronicky na emailovú adresu: reklamcia@gopass.sk. Ak člen programu GOPASS využijete túto možnosť, prijatie odstúpenie od zmluvy TMR, a.s. bezodkladne potvrdí na trvalom nosiči ( e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané TMR, a.s. najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša člen programu GOPASS.

3.8.8     Odstúpením od zmluvy podľa bodu 3.8.6.VOP sa táto zmluva od začiatku ruší. TMR, a.s. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti všetky platby, ktoré prijal od člena programu GOPASS na základe zmluvy a v súvislosti s ňou ( vrátane nákladov na dopravu). Platby budú vrátené členovi programu rovnakým spôsobom, aký bol použití pri úhrade kúpnej ceny. Člen programu GOPASS je povinný vrátiť, resp. zaslať tovar späť TMR, a.s. najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný TMR, a.s. najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 3.8.6 VOP člen programu GOPASS znáša náklady na vrátenie tovaru. Tovar je člen programu GOPASS povinný vrátiť nepoškodený a neopotrebovaný a v nepoškodenom obale.    

3.9.      Storno:

3.9.1   Ubytovanie:  

 

V prípade odstúpenia a zrušenia potvrdenej rezervácie objednaných ubytovacích služieb alebo v prípade čiastočného odstúpenia a zrušenia potvrdenej rezervácie objednaných ubytovacích služieb je člen programu GOPASS povinný uhradiť storno poplatky vo výške a za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach “ Rezervácia ubytovacích a súvisiacich služieb” dostupných  na internetových stránkach príslušných ubytovacích zariadení a to:  www.ghpraha.sk, www.grandhotel.sk, www.hotelkukucka.sk, www.hotelfis.sk, www.tatralandiavillage.sk, www.galeriathermal.sk, www.hotelbesenova.sk, www.chaletsjasna.sk, www.grandjasna.sk, www.hotelsrdiecko.sk, www.tristudnicky.sk, www.hotelrotunda.sk, www.hotelposta.sk

 

3.9.2   Hurricane Factory: člen programu GOPASS je oprávnený zrušiť potvrdenú rezerváciu objednaných služieb za súčasného zaplatenia storno poplatku, ktoré výška je zverejnená na www.hurricanefactory.com/data/files/Tatralandia/SF_VOP_2015.pdf

3.10 Reklamačný poriadok v prípade nákupu na www.gopass.sk: TMR, a.s.  poskytuje na predávaný tovar ( Karta GOPAS, Oblečenie a doplnky)  záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť  odo dňa prevzatia tovaru členom programu GOPASS. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady ( chyb) tovaru. TMR, a.s. zodpovedá za vady tovaru/služieb v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby. V prípade, ak zakúpený tovar/služba obsahuje vady , je člen programu GOPASS povinný uplatniť nároky z vád (reklamáciu)  bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, t.j. v deň v ktorom nebola služba/tovar poskytnutá/dodaný v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká, a to osobne v závislosti od reklamovanej služby v infocentrách v lyžiarskych strediskách, v infocentre Aquaparku Tatralandia, na prevádzkach TATRY MOTION alebo na recepcii príslušného hotela  alebo zaslaním e-mailovej správy na reklamacia@gopass.sk alebo písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu Tatry mountain resorts, a.s.,  Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, alebo telefonicky v pracovné dni na tel. čísle 0850 122 155. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. TMR, a.s. po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Člen programu GOPASS je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť TMR, a.s. potrebnú súčinnosť vyžadovanú TMR, a.s.. V lehote na vybavenie reklamácie zašle TMR, a.s.  členovi programu GOPASS formou e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe  odstránenia vád reklamovaného tovaru/služby.

3.11     V prípade, ak člen programu GOPASS - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým TMR, a.s. ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že TMR, a.s. porušil jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátiť sa na TMR, a.s. ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu . Ak TMR, a.s. na žiadosť člena programu GOPASS podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania členom programu GOPASS , má člen programu GOPASS právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s TMR, a.s. ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom člen programu GOPASS má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Člen programu GOPASS môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

4. Konto GOPASS

4.1.      Každému samostatne registrovanému členovi programu GOPASS staršiemu ako 15 rokov je v rámci programu GOPASS zriadené jeho osobné konto GOPASS (ďalej len „Konto GOPASS“).

4.2.      Člen programu GOPASS má prístup k svojmu Kontu GOPASS na internetovej stránke www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl  po uvedení správneho prihlasovacieho e-mailu a hesla.

4.3.      Prihlasovací e-mail a heslo si zadáva každý člen programu GOPASS a je platné počas doby platnosti príslušnej Karty GOPASS. Člen programu GOPASS je oprávnený kedykoľvek zmeniť prihlasovací e-mail a heslo.

4.4.      Konto GOPASS umožňuje členom programu GOPASS vykonávať správu bodov GOPASS, správu získaných voucherov GOPASS a správu vydaných kariet k danému kontu v programe GOPASS. Zmenu vybraných osobných údajov v programe GOPASS môže vykonať výlučne TMR, a.s.  na základe oznámenia člena  programu GOPASS o zmene osobných údajov.

4.5.      Vekové hranice v programe GOPASS:

4.5.1   0-14 rokov (počíta sa do posledného dňa štrnásteho roku života vrátane). Člen programu v tejto vekovej hranici môže mať svoju kartu priradenú ku kontu svojho zákonného zástupcu.

4.5.2   15 a viac rokov (počíta sa od prvého dňa pätnásteho roku života). Člen programu v tejto vekovej hranici môže mať svoje samostatné konto GOPASS alebo môže mať podriadenú kartu priradenú ku hlavnému kontu.

4.6       Každý registrovaný člen programu GOPASS môže na svojom konte GOPASS na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl zaregistrovať a pridružiť ku svojmu Kontu GOPASS  max. ďalších desať (10) osôb, ktorým je vydaná tzv. podriadená karta  GOPASS.

4.7       Podriadená karta GOPASS nemá samostatné konto v programe GOPASS. Bodové transakcie za nákup tovarov a služieb v prevádzkach TMR, a.s.  a v prevádzkach Obchodných partnerov TMR, a.s. prostredníctvom podriadenej karty sú evidované a body sú pripisované automaticky na bodové konto člena, ktorý kartu zaregistroval. Prostredníctvom podriadenej karty je možné  uplatňovať zľavy za nazbierané body na konte GOPASS ale nie je možné realizovať nákup na www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl .

 

5. Nakladanie s Kartou GOPASS

5.1.      Člen programu GOPASS je oprávnený Kartu GOPASS používať v súlade s VOP. Platnosť Karty GOPASS zaniká dňom zániku členstva v programe GOPASS. Po zániku členstva v programe GOPASS členovi  programu, ktorý do 30.11.2017 zaplatil zálohu za čipovú kartu  bude vrátená záloha uhradená pri vydaní karty, v prípade, že člen programu odovzdá kartu GOPASS v infocentre v niektorom z lyžiarskych strediská prevádzkovaných TMR, a.s.

5.2.      Po zániku členstva v programe GOPASS zodpovedá člen programu GOPASS TMR, a.s. za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku neoprávneného používania karty GOPASS a zaväzuj sa ju v celom rozsahu nahradiť TMR, a.s..

5.3.      Karta GOPASS je neprenosná a je platná len s preukazom totožnosti člena programu GOPASS, na meno ktorého bola vydaná. Kartu GOPASS je oprávnený používať výlučne člen programu, na meno ktorého bola karta vydaná. Za účelom výkonu kontroly sa člen programu zaväzuje poskytovať TMR, a.s.  a  Obchodným partnerom TMR, a.s.  súčinnosť a to najmä predložiť identifikačný dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas) príslušnému zamestnancovi TMR, a.s.  alebo zamestnancovi Obchodného partnera TMR, a.s. za účelom overenie identity člena programu. Totožnosť dieťaťa do 15 roku života sa preukazuje zdravotným preukazom alebo cestovným pasom.

5.4.      K akceptácii karty GOPASS v programe GOPASS dochádza v označených akceptačných obchodných miestach GOPASS po predložení platnej karty GOPASS. Aktuálny zoznam akceptačných obchodných miest GOPASS je k dispozícii na internetovej stránke  www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5.5.      Prostredníctvom karty GOPASS sú výlučne riadny členovia programu oprávnení využívať internetový obchod programu GOPASS. Členovia programu ( riadne/čiastočné členstvo) sú oprávnení zbierať vernostné body do programu GOPASS,  uplatňovať nazbierané vernostné body v podobe zliav alebo odmien a realizovať nákupy za zvýhodnené ceny služieb a produktov podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke  www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl .

5.6.      V prípade, ak člen programu GOPASS nemá vo svojej osobnej dispozícií kartu GOPASS nie je oprávnený uplatňovať si zľavy, výhody, služby ani požadovať pričítanie bodov z titulu členstva v programe GOPASS a to ani dodatočne.

5.7.      Poverení zamestnanci TMR, a.s.  a/alebo poverení zamestnanci Obchodného partnera TMR, a.s. sú oprávnení odobrať kartu GOPASS osobe, ktorá kartu GOPASS využíva neoprávnene, t.j. osobe, ktorá nie je uvedená ako držiteľ a člen programu odobratej karty GOPASS. TMR, a.s. si pre tento prípad vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

6. Poskytovanie zvýhodnených cien a ďalších výhod pre členov programu GOPASS

6.1       Nákup za zvýhodnené ceny realizuje člen programu GOPASS prostredníctvom platnej  Karty GOPASS v sieti akceptačných miest GOPASS a/alebo v prípade riadneho  člena aj internetovom obchode programu GOPASS na stránke www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl  za ceny stanovené TMR, a.s. alebo Obchodnými partnermi  TMR, a.s. platné v čase nákupu a v mene EURO pri nákupe na www.gopass.sk, v mene CZK pri nákupe na www.gopass.cz a v mene PLN pri nákupe na www.gopass.pl .

6.2       Riadny člen programu GOPASS má možnosť zakúpiť si „ Kredit“ v podobe finančných prostriedkov ( ďalej len „ Kredit“), výlučne na www.gopass.sk, prostredníctvom ktorého môže realizovať úhradu nákupu tovarov a služieb v internetovom obchode programu GOPASS na stránke www.gopass.sk a/alebo úhradu tovarov a služieb vo vybraných prevádzkach a zariadeniach prevádzkovaných TMR, a.s.

6.3       Kredit je možné zakúpiť v internetovom obchode programu GOPASS výlučne na www.gopass.sk a v mene EURO. Výška Kreditu nie je obmedzená, musí byť však vyjadrená celým kladným číslom. Člen programu je oprávnený kedykoľvek dopĺňať výšku Kreditu.

6.4       Kredit je člen programu oprávnený používať na nákup vybraných tovarov a služieb počas celej doby členstva v programe GOPASS. V prípade zániku členstva v programe GOPASS z akéhokoľvek dôvod, bude členovi programu vrátený Kredit vo výške zostatku ku dňu zániku členstva a to v lehote 30 pracovných dní odo dňa zániku členstva.

6.5       Kredit je možné zakúpiť na www.gopass.sk finančnými prostriedkami a to pomocou služieb TrustPay, CardPay/ComfortPay, kliknutím na tlačidlo “ZAPLATIŤ CEZ INTERNET BANKING", alebo "ZAPLATIŤ KARTOU" , platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk).

6.6       Člen programu má možnosť zakúpiť Kredit aj pre vybranú podriadenú osobu svojho konta, ktorá je držiteľom tzv. podriadenej karty a tiež aj ako darčekovú poukážku pre ktoréhokoľvek riadneho člena programu GOPASS. 

6.7       Platbu Kreditom je možné uplatňovať výlučne v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk.

6.8        TMR, a.s. nezodpovedá za využitie Kreditu neoprávnenou osobou, t.j. osobou , ktorá nie je držiteľom karty GOPASS, na ktorú je zakúpený Kredit napr. v prípade straty alebo odcudzenia Karty GOPASS.

6.9       Aktuálny prehľad všetkých výhod pre členov programu GOPASS je k dispozícií vždy na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.10     Člen programu GOPASS berie na vedomie, že prehľad výhod ako aj samotné poskytovanie výhod a zliav pre členov programu GOPASS sa mení. TMR, a.s. a Obchodný partneri TMR, a.s.  pravidelne aktualizujú  ponuku všetkých výhod a zliav na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl .

6.11     Držitelia ISIC, ITIC, EURO26, GO26. karty si jej číslo musia vložiť do svojho konta na www.gopass.sk ako prvé v poradí (ešte pred vložením čísla regionálneho alebo iného zľavového kódu), keďže ISIC,  ITIC, EURO26, GO26 karta nie je jednorazová zľavová karta, ale platná ISIC , ITIC, EURO26, GO26 karta mení status jej držiteľa na študentský status aj vtedy, keď sa už podľa veku jedná o dospelú osobu. Držitelia ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty môžu uplatňovať výhody prináležiace držiteľom ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty výlučne na www.gopass.sk

 

7. Body v programe GOPASS

7.1.      Člen programu GOPASS ( riadne/ čiastočné členstvo) je oprávnený v akceptačných miestach GOPASS zbierať vernostné body do programu GOPASS za zrealizované nákupy tovarov, služieb a produktov ako aj uplatňovať vernostné body na zľavy, výhody pri nákupe tovarov, služieb a produktov . Riadny člen programu GOPASS  je oprávnený zbierať vernostné body do programu GOPASS za zrealizované nákupy tovarov, služieb a produktov aj v internetovom obchode programu GOPASS ako aj uplatňovať vernostné body na zľavy, výhody pri nákupe tovarov, služieb a produktov v internetovom obchode.

7.2.      TMR, a.s. si vyhradzuje právo nepripisovať členom programu GOPASS ( riadne/ čiastočné členstvo) vernostné body do programu GOPASS za nákup tovarov v sieti obchodov TATRY MOTION a ŠPINDL MOTION počas akcie „ AMERICAN SALE“ a za nákup ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach prevádzkovaných TMR, a.s. a/ alebo Obchodnými partnermi TMR, a.s. , ktoré si člen programu zakúpil prostredníctvom tretích strán (napr. Booking.com, Expedia.com, atď .), t.j. body za nákup ubytovacích služieb budú členom programu pripísané, len v prípade ich zakúpenia prostredníctvom rezervačného oddelenia Hotelov TMR ( tel., email) a/alebo prostredníctvom online rezervačných procesov Hotelov TMR (https://booking.tmrhotels.com) a/alebo prostredníctvom recepcie ubytovacích zariadení prevádzkovaných TMR, a.s. alebo Obchodnými partnermi TMR, a.s.

7.3.      Za nákup, pri ktorom je predložená platná Karta GOPASS získava člen programu GOPASS automaticky vernostné body, s výnimkou bodu 7.2 VOP.  V prípade nákupu v internetovom obchode programe GOPASS sa vernostné body pripočítavajú členovi programu GOPASS na jeho bodové konto bezprostredne najneskôr do 24 hodín po uskutočnení nákupu. V prípade nákupu v akceptačnom mieste GOPASS je člen programu GOPASS oprávnený pred  platbou za tovar/službu alebo produkt  a po predložení platnej karty GOPASS požiadať obsluhu pokladne o pripísanie vernostných bodov GOPASS za zaplatený tovar/službu alebo produkt. Vernostné body sú pripisované členovi programu GOPASS na jeho bodové konto automaticky najneskôr však do 24 hodín po uskutočnení nákupu

7.4.      Člen programu GOPASS získa za každé jedno EURO zaplateného nákupu zrealizovaného po predložení platnej karty GOPASS v akceptačnom mieste v Slovenskej republike a/alebo za nákup v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.sk jeden (1) vernostný bod. Člen programu GOPASS získa za každých 25 CZK zaplateného nákupu zrealizovaného po predložení platnej karty GOPASS v akceptačnom mieste v Českej republike a/alebo za nákup v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.cz jeden (1) vernostný bod. Člen programu GOPASS získa za každé 4 PLN zaplateného nákupu zrealizovaného po predložení platnej karty GOPASS v akceptačnom mieste v Poľskej republike a/alebo za nákup v internetovom obchode programu GOPASS na www.gopass.pl jeden (1) vernostný bod

7.5.      TMR, a.s.  si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu vernostného bodu. V prípade zmeny hodnoty vernostného bodu oznamuje TMR, a.s.  novú hodnotu vernostného bodu na internetovej stránke  www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Účinnosť novej hodnoty vernostného bodu nastáva okamžikom jej zverejnenia na internetovej stránke  www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.   

7.6.      Člen programu GOPASS má k dispozícií aktuálny stav svojho bodového konta na internetovej stránke www.gopass.sk  po prihlásení prostredníctvom svojho e-mailu a hesla.

7.7.      Pri zrealizovaní nákupu v akceptačnom mieste a zároveň pri predložení platnej Karty GOPASS je zamestnanec akceptačného miesta povinný vydať ku každému nákupu členovi programu GOPASS pokladničný doklad, na základe ktorého je možné vykonať následnú kontrolu získaných vernostných bodov GOPASS. V prípade, že hodnota získaných  vernostných bodov nezodpovedá hodnote zrealizovaného nákupu alebo nebola vôbec pripísaná na konto GOPASS má člen programu GOPASS právo nárokovať si dodatočné pripísanie správnej hodnoty bodov GOPASS a to v lehote 10 dní odo dňa zrealizovania nákupu. Podmienkou dodatočného pripísania bodov je zaslanie naskenovaného pokladničného dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk/

7.8.      Pri zrealizovaní nákupu v internetovom obchode programu GOPASS na stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl  bude riadnemu členovi programu GOPASS zaslaný daňový doklad na jeho emailovú adresu s uvedením počtu získaných vernostných bodov. V prípade, že hodnota získaných vernostných bodov nezodpovedá hodnote zrealizovaného nákupu alebo nebola vôbec pripísaná na konto GOPASS má riadny člen programu právo nárokovať si dodatočné pripísanie správnej hodnoty bodov GOPASS a to v lehote 10 dní odo dňa zrealizovania nákupu. Podmienkou dodatočného pripísania bodov je zaslanie  daňového dokladu  na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk / reklamace@gopass.cz/reklamacje@gopass.pl.

7.9.      TMR, a.s.  si vyhradzuje právo na posúdenie a nepripísanie bodov členovi programu GOPASS,  ak je  prípis bodov nárokovaný za podmienok, ktoré nie sú uvedené  v článku 7 VOP. V prípade, ak TMR, a.s.  zistí, že členovi programu GOPASS boli pripísané vernostné body GOPASS v rozpore s VOP, má TMR, a.s.  právo vymazať neoprávnene pripísané vernostné body z konta príslušného člena programu GOPASS, o tejto skutočnosti TMR, a.s. upovedomí člena programu GOPASS.

7.10.    Platnosť vernostných bodov GOPASS je časovo ohraničená nasledovne:

7.10.1 Platnosť vernostných bodov GOPASS expiruje dňom 30.04. (24:00 hod.)  každého kalendárneho roka v prípade, ak člen programu GOPASS neuplatnil žiadne vernostné body na zľavy, výhody pri nákupe tovarov, služieb a produktov a/alebo nezískal vernostné body GOPASS za zrealizované nákupy tovarov, služieb a produktov v akceptačných miestach alebo v internetovom obchode programu GOPASS v období 2 ( dvoch) rokov ku dňu expirácie bodov vrátane dňa expirácie bodov v príslušnom kalendárnom roku ( ďalej len „ Sledované obdobie I“) , v takomto prípade zaniká platnosť vernostných bodov GOPASS nazbieraných k prvému dňu Sledovaného obdobia I a to bez akejkoľvek náhrady

7.10.2 Platnosť vernostných bodov GOPASS expiruje dňom 31.10. ( 24:00 hod.) každého kalendárneho roka v prípade, ak člen programu GOPASS neuplatnil žiadne vernostné body na zľavy, výhody pri nákupe tovarov, služieb a produktov a/alebo nezískal vernostné body GOPASS za zrealizované nákupy tovarov, služieb a produktov v akceptačných miestach alebo v internetovom obchode programu GOPASS v období 2 ( dvoch) rokov ku dňu expirácie bodov vrátane dňa exepirácie bodov v príslušnom kalendárnom roku ( ďalej len „ Sledované obdobie II“) , v takomto prípade zaniká platnosť vernostných bodov GOPASS nazbieraných k prvému dňu Sledovaného obdobia II a to bez akejkoľvek náhrady

Príklad:

Ak člen programu GOPASS, ktorý v období od  31.10.2014 do 31.10.2016 vrátane neuplatnil žiadne vernostné body na zľavy, výhody pri nákupe tovarov, služieb a produktov a/alebo nezískal vernostné body GOPASS za zrealizované nákupy tovarov, služieb a produktov v akceptačných miestach alebo v internetovom obchode programu GOPASS, tak dňom 31.10.2016 ( 24:00 hod) končí platnosť jeho vernostných bodov programu GOPASS nazbieraných  do 31.10.2014 vrátane a to bez akejkoľvek náhrady. 

 

8. Odmeny v programe GOPASS

8.1       Člen programu GOPASS je oprávnený uplatniť nazbierané  vernostné body za odmeny, zľavy a výhody, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl alebo v akceptačných miestach. Člen programu GOPASS je oprávnený  uplatniť  vernostné body za odmenu, zľavy a výhody  za podmienok stanovených pri každej a jednej odmene, zľave a výhode. Uplatnenie vernostných bodov  je možné iba v prípade členstva v programe GOPASS a autorizuje sa predložením platnej Karty GOPASS člena programu.

9. Strata, odcudzenie a poškodenie Karty GOPASS a vydanie náhradnej karty

9.1       Karta GOPASS sa vydáva členovi programu GOPASS na jeho žiadosť s platnosťou na dobu neurčitú.

9.2       Člen programu GOPASS je povinný chrániť Kartu GOPASS pred jej stratou, poškodením alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa Karta GOPASS nedostala do rúk neoprávnenej osoby.

9.3       V prípade, ak má člen programu zakúpený Kredit na Karte GOPASS, TMR, a.s. nezodpovedá za využitie Kreditu neoprávnenou osobou, t.j. osobou , ktorá nie je držiteľom karty GOPASS, na ktorú je zakúpený Kredit napr. v prípade straty alebo odcudzenia Karty GOPASS.

9.4       Člen programu GOPASS (alebo zákonný zástupca) je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie Karty GOPASS bez zbytočného odkladu nahlásiť v informačných centrách TMR, a.s.  alebo telefonicky na GOPASS linke: 0850 122 155 (číslo pre medzinárodné hovory: +421 220 510 448) alebo ju sám zablokovať po prihlásení do svojho konta GOPASS na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Po obdržaní oznámenia TMR, a.s.  Kartu GOPASS ihneď zablokuje.

9.5       Člen programu GOPASS môže požiadať TMR, a.s.  v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia Karty GOPASS o vydanie novej Karty GOPASS na svojom konte na internetovej stránke www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. TMR, a.s.  po overení totožnosti člena programu GOPASS v systéme GOPASS a blokácií pôvodnej karty vydá členovi programu GOPASS novú náhradnú Kartu GOPASS. Náhradná Karta GOPASS sa objednáva výlučne v internetovom obchode programu GOPASS prostredníctvom internetovej stránky www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Výška manipulačného poplatku za vydanie náhradnej Karty GOPASS je v sume =2,- EUR a náklady na poštové za doručenie náhradnej KARTY GOPASS v sume =2,- EUR/zásielka.

9.6       V prípade straty alebo odcudzenia Karty GOPASS, na ktorej má člen programu zakúpený Kredit, člen programu obdrží novú kartu len s výškou Kreditu zistenej ku dňu zablokovania karty podľa bodu 9.4. tohto článku VOP.

9.7       Vydaním náhradnej Karty GOPASS zostávajú všetky evidované záznamy a nastavenia na konte člena programu GOPASS v platnosti a nová karta je priradená ku kontu GOPASS ako aktuálne jediná platná.

9.8       V prípade,  ak Karta GOPASS obsahovala bezkontaktný čip s nahratým skipassom, člen programu GOPASS obdrží novú kartu len s príslušným počtom neprejazdených dní, ku dňu zablokovania karty.

9.9       Člen programu nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky ceny skipassu, prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku oneskoreného nahlásenia straty alebo odcudzenia Karty GOPASS. Člen programu nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za Kredit čerpaný neoprávnenou osobou ku dňu zablokovania karty GOPASS.

 

10. Zablokovanie konta GOPASS a zánik členstva v programe GOPASS

10.1.    V prípade, ak člen programu GOPASS (riadne/ čiastočné členstvo) poruší VOP je TMR, a.s.  oprávnená zablokovať konto člena programu GOPASS, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia a rozhodnúť o okamžitom zániku členstva.  Za porušenie VOP sa považuje najmä používanie Karty GOPASS v rozpore s VOP alebo používanie Karty GOPASS osobou, ktorá nie je uvedená ako oprávnená osoba, na ktorú bola karta zaregistrovaná.

10.2.    Členstvo v programe GOPASS zaniká:

10.2.1   Okamžitým zánikom členstva v programe GOPASS z dôvodov uvedených v bode 10.3 VOP;

10.2.2   Vypovedaním členstva v programe  GOPASS podľa bodu 10.4 VOP;

10.2.3   Ukončením činnosti programu GOPASS na základe rozhodnutia TMR, a.s..

10.3     Členstvo v programe GOPASS zaniká okamžite a to dňom zistenia, že člen programu GOPASS zneužil výhody poskytované programom GOPASS alebo iným spôsobom porušil tieto VOP alebo porušil Obchodné podmienky akéhokoľvek produktu či služby spoločnosti TMR, a.s.   alebo Obchodných partnerov TMR, a.s.  zakúpenej alebo využívanej prostredníctvom programu GOPASS alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu.

10.4     Člen programu GOPASS je oprávnený vypovedať členstvo v programe GOPASS a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo v programe GOPASS zaniká vždy k poslednému dňu v mesiaci,  v ktorom bola výpoveď členstva doručená TMR, a.s. .

10.5     Ukončením členstva v programe GOPASS z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu GOPASS všetky práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom v programe GOPASS, najmä nároky na všetky vernostné body pripásané na konte GOPASS a zľavy a výhody vyplývajúce z členstva v programe GOPASS.

10.6     Vrátenie Karty GOPASS neznamená zánik členstva v programe GOPASS pre člena programu GOPASS, ktorý je držiteľom vrátenej Karty GOPASS. V prípade vrátenia Karty GOPASS a súčasne vrátenia zaplatenej zálohy vo výške 2,- EUR zanikajú členovi programu GOPASS všetky vernostné body, ktoré člen programu GOPASS získal ku dňu vrátenia Karty GOPASS a budú z jeho osobného konta vymazané.

10.7     V prípade ukončenia členstva v programe GOPASS z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom bude členovi programu vrátený Kredit vo výške zostatku ku dňu zániku členstva a to v lehote 30 pracovných dní odo dňa zániku členstva.

 

11. GOPASS Aplikácia

11.1     Programu GOPASS je možné využívať aj prostredníctvom aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom Apple iOS a Google Android.

11.2     Aplikácia umožňuje predaj vybraných tovarov/služieb internetového obchodu www.gopass.sk zo stredísk Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark BEŠEŇOVÁ, súťažiť v online súťaži SkiChallenge a získavať strediskové informácie zo stredísk Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark BEŠEŇOVÁ.

11.3     Objednanie tovaru/služieb : Nákup všetkých  tovarov/služieb ponúkaných v  GOPASS Aplikácii sa realizuje prostredníctvom objednávky s povinnosťou zaplatiť cenu. Objednávky sa považujú za záväzné okamihom ich potvrdenia zo strany TMR, a.s., formou zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na  e-mailovú na adresu člen programu zadanú pri registrácií :

11.3.1 finančnými prostriedkami a to pomocou služieb Cardpay/Comfortpay, kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ. Platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk)

11.3.2 vernostnými bodmi programu GOPASS, pri vybraných produktoch/službách, kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ BODMI, vernostné body z konta člena programu budú odrátané v okamihu platby.

11.3.3 kombináciou finančných prostriedkov a vernostných bodov programu GOPASS, pri vybraných produktoch/službách ZAPLATIŤ,  platba bude stiahnutá z bankového účtu držiteľa bankovej karty  (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a vernostné body z konta člena programu  budú odrátané v okamihu platby. 

11.4     Po zrealizovaním úhrady niektorým zo spôsobom podľa bodu 11.3. člen programu obdrží člen programu GOPASS na  e-mailovú na adresu zadanú pri registrácií potvrdenie o prijatí a zaplatení objednávky  s uvedením druhu a charakteru objednanej služby/tovaru,  doby dodania alebo poskytnutia služby , dĺžka trvania  zmluvy a  daňový doklad.

11.5     Storno: Storno podmienky pre tovar/ služby ponúkané v GOPASS Aplikácii sa riadia príslušnými ustanovenia článku 3VOP - Internetový obchodom GOPASS.

 

12. Zásady spracúvania osobných údajov

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1.    Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.gopass.sk. a účinnosť dňom 25.05.2018. Tieto VOP odo dňa nadobudnutia účinnosti nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky programu GOPASS platné do 24.05.2018

13.2.    Zvýhodnené ceny, zľavy, body, odmeny a všetky ďalšie výhody pre členov programu GOPASS nie sú právne vymáhateľné.

13.3.    TMR, a.s. je oprávnená Všeobecné obchodné podmienky meniť z dôvodu (i) zmeny politiky TMR, a.s. v oblasti poskytovania výhod zákazníkom TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, (ii) zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, (iii) zmeny príslušných právnych predpisov alebo (iv) z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.

13.4.    Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a osobitnými obchodnými podmienky vzťahujúcimi sa na poskytovanie jednotlivých služieb alebo produktov

 

14. Kontaktná adresa programu GOPASS

Tatry mountain resorts, a.s.

GOPASS

Demänovská Dolina 72

031 01 Liptovský Mikuláš 1

SLOVAKIA

 

GOPASS Infolinka: 0850 122 155

International helpline: +421 220 510 448

GOPASS Infolinka Špindleruv Mlýn: +420 499 467 101

GOPASS Infolinka Poľsko +48 602 53 43 63

Email: info@gopass.skreklamacia@gopass.skreklamace@gopass.czinfo@gopass.czinfo@gopass.plreklamacje@gopass.pl

 

Orgán dozoru
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina